Bà La Thị Kim Nga- Hiệu trưởng

Bà Nguyễn Thị Xuân Giang- Phó Hiệu Trường

Bà Trần Phương Thảo- Phó Hiệu trưởng

Bà Dương Bảo Xuyên- Chủ tịch công đoàn

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc- Khối trưởng khối lá

Bà Trần Thị Kim Duyên- Khối trưởng khối chồi

Bà La Thị Thanh Xuân- Khối trưởng nhà trẻ+ mầm