Bà La Thị Thanh Xuân- Khối trưởng khối nhà trẻ+ mầm

Bà Trần Thị Kim Duyên- Khối trưởng khối chồi

Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc- Khối trưởng khối lá